Vedtægter for Brønderslev løbeklub

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Brønderslev løbeklub, stiftet den 23/5 2006.
Foreningen er hjemmehørende under Brønderslev Gymnastikforening i Brønderslev Kommune.

§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er:
·         at være det lokale mødested for løbere
·         at gøre det sjovt at løbe på alle niveauer
·         at skabe socialt samvær og fællesskab omkring løb

§ 3: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er tilsluttet DGI gennem Brønderslev Gymnastikforening, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSSKAB
Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5: BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.
På generalforsamlingen vælges i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På generalforsamlingen vælges desuden hvert år 1 revisor.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 6: KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 7: MEDLEMSFORHOLD
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8: GENERALFORSAMLING
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned og indkaldes via brev eller e-mail med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3. Kun fremmødte instruktører og medlemmer, som har betalt kontingent har stemmeret.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9: DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.      Valg af dirigent
2.      Formandens beretning
3.      Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4.      Fastlæggelse af kontingent
5.      Behandling af forslag
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.      Valg af revisor
8.      Eventuelt

§ 10: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og indvarsles som en ordinære generalforsamling.

§ 11: ANSVAR
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 12: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 13: REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3.
Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 14: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinære generalforsamling.
2. Foreningens formue tilfalder Brønderslev Gymnastikforening.

Således vedtaget d. 25/5-2010
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Frilandsvej 21 | 9700 Brønderslev