VEDTÆGTER FOR BRØNDERSLEV GYMNASTIKFORENING


§ I
Foreningens navn er "Brønderslev Gymnastikforening" (BGF), stiftet den 16/9 1930.  Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og ldrætsforeninger (DGI).  Bestyrelsen kan efter egen vurdering og med hensyntagen tit foreningens formål tilslutte sig andre organisationer.
 
§ 2
Foreningens formål er gennem et bredt gymnastisk tilbud og andre kulturelle og sociale arrangementer at fremme personlig engagement og menneskelig udvikling blandt medlemmerne, samt at udbrede interessen for og kendskabet til foreningens virksomhed i lokalområdet.
 
§ 3
I foreningen kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer enten som aktive eller som passive.
Bestyrelsen træffer beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer.
 
§ 4
Bestyrelsen fastsætter foreningens Kontingent.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af foreningen.
 
§ 5
Foreningens medlemmer er underkastet foreningens vedtægter, samt de til enhver tid givne love og bestemmelser, udgivet af de organisationer og forbund, foreningen er medlem af.  Hvis et medlem viser grov forsømmelighed eller på anden måde skader foreningen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.
Det ekskluderede medlem kan få sin sag behandlet på første ordinære generalforsamling.
 
§ 6
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af april måned, i særlige tilfælde kan generalforsamlingen afholdes virtuelt og/eller senere, dog senest ved sæsonstart.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle valg og tvivlsspørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Alle spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 10 dage før dens afholdelse, gennem et eller flere valgfri medier.

Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer, der er restancefri.
Medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere ved en af sine forældre/værge, der i børnenes sted har stemmeret.
Hvert medlem/værge/forældre råder kun over en stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 15 år, samt forældre/værge til medlemmer under 15 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
 
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring, indeholdende dagsorden, herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsendelse.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, gennem et eller flere valgfri medier
 
§ 8 
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.  De på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter foreningen.
 
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges over en 2-årig periode.


Det tilrådes, at der er bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, således at der er løbende udskiftning.
Formanden og den økonomiansvarlige udskiftes forskudt.


Hvert år vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen for en etårig periode. 

I tilfælde af afstemning i bestyrelsen, har suppleanter ikke stemmeret.

         
Alle valg foregår ved skriftlig afstemning såfremt der er flere kandidater, eller efter anmodning.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg tit foreningens drift.  Medlemmer af disse udvalg behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
 

§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til formand og økonomiansvarlig.
 
§ 10
Foreningen tegnes af formand og økonomiansvarlig
 
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
      
§ 11
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
 
§ 12
Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§ 13
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer herfor.
Ved opløsning af foreningen deponeres dens formue i 5 år på en særlig konto i Spar Nord Bank, Brønderslev.
Såfremt der ikke inden 5-års periodens udløb er oprettet en ny gymnastikforening i Brønderslev by, overgår kontoens midler til en fond til fordel for de klubber, som til den tid måtte være medlemmer af ldræts-Samvirket i Brønderslev.
 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 29/3-2023.
 
Formand
Linda Thrysøe           

Kasserer
Anette Haugaard Thomsen 

Sekretær
Anika Holmegaard Relster 

Medlem 
Hilde Juvoll-Andreasen

Medlem 
Louise Bundgaard 

Suppleant
Anna Hyldgaard

​Suppleant
Pernille Dahl

​Suppleant
Elias Lagergaard
 
 
                                                         
Opdater stamdata
Hold din medlemsdata opdateret.
Opdater stamdata

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Bjarkesgade 8 | 9700 Brønderslev